AF Design web / ontwerp / illustratie

Privacy

Privacy verklaring
André Fraiquin Design, hierna te noemen “AF Design”, statutair gevestigd te Workum ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01165106 en bereikbaar via info@afdesign.nl verklaart:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met AF Design.
In het kader van de door AF Design uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert AF Design persoonsgegevens van haar klanten. AF Design verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen AF Design geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar klanten.

AF Design respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. AF Design spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.
AF Design behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
Waarom gegevens verwerken?
Wanneer u een dienst of diensten afneemt verzamelt AF Design uw persoonsgegevens op grond van uw relatie met AF Design, zodat AF Design haar activiteiten - in het belang van haar klanten - optimaal kan uitvoeren en de klantadministratie kan voeren.
Over welke persoonsgegevens gaat het?
Persoonsgegevens worden zodra een dienst wordt geleverd digitaal ingevoerd, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van AF Design.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:
• (Bedrijfs)naam
• Contactpersoon
• Adres
• Postcode
• Vestigings- /Woonplaats
• Email adres
• Telefoonnummer (niet verplicht)
• Branche
 
AF Design zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal AF Design de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Wat doet AF Design met uw gegevens?
AF Design voert een debiteurenadministratie. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
• Contact- en adresgegevens
• Facturering
• Financiële verwerking facturen van klanten
• Samenstelling en distributie van de AF Design nieuwsbrief naar klanten
• AF Design specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.

Voor de financiële administratie:
Gegevens:
Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Uitvoering van de diensten / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zeven jaar na einde lopend boekjaar

AF Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AF Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken die AF Design gebruikt
AF Design gebruikt op afdesign.nl geen cookies of vergelijkbare technieken anders dan die van social media.
Uw rechten op uw persoonsgegevens
U kunt bij AF Design middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.
Verwijderen van uw persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek van u, als AF Design klant, zal AF Design door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.
Inzage door derden
AF Design zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten AF Design zonder uw toestemming. AF Design zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.
Beveiliging van uw gegevens
AF Design treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.
Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op www.afdesign.nl. Deze versie is het laatst gewijzigd op 06-09-2023.
Stacks Image 5192
Stacks Image 5189
Stacks Image 5186
Stacks Image 5183
Stacks Image 5175

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacy verklaring